Delâili’n-Nur (Meali)

 Bismillâhirrahmânirrahîm

Peygambere Allah salat (rahmet) eder melekler de salat (dua ve istiğfar) eder.

Ey îman edenler! Siz de ona salat (dua) ve tam bir teslimiyetle selâm getirin.

(Ahzab: 56)

1- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Âline öyle bir salât (rahmet) eyle ki, Onunla bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü âfetlerden halâs eyle, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir, bizleri bütün günah ve kötülüklerden temiz kıl, yanında en üstün derecelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra bütün hayırların en yüksek gayelerine vasıl eyle.

Ey bütün dua ve isteklere cevap veren Mucîb! Duamızı kabul eyle. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.

2- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Onun Âline, gece-gündüz döndükçe ve değiştikçe, çağlar, asırlar, sabah-akşam peş peşe birbirini takip ettikçe, gece-gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar (kutup yıldızı ve arkadaşı) karşı karşıya gelip doğdukça, Efendimiz Muhammed’e ve Âline salat (rahmet) indir. Bizden Onun ve ehl-i beytinin ruhlarına selam ve tebrikler ulaştır. Ona ve onlara haşir ve karar (3 defa) gününe kadar rahmet et, bereketler indir. Bu salavatların her birinin hürmetine, günahlarımızı bağışla, bize merhamet et, lütfunla muamele eyle.

3- Allah’ım! Senin nurlarının deryaları, sırlarının madenleri, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, memleketinin civanı (güzeli) huzuruna gelmenin imamı, rehberi, yaratılanların en hayırlısı, mahlûkatın içinde en fazla sevdiğin, ümmî kulun, habibin, resulün ki, Enbiyaları ve Resulleri kendisiyle sona erdirdiğin Efendimiz Muhammed’e, cümle enbiya ve resullere, Onun bütün Âl ve Ashabına, Sana yakın olan mukarreb meleklere, gökler ve yerdeki salih kullarına salât eyle! Allah’ın rızası onların ve bizlerin hepimizin üzerine olsun. Âmin. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.

4- Allah’ım! Sen; rahmetinin en efdalini ve bereketlerinin en büyüğünü, devamlı olarak, fazilet ve sayı bakımından selâmlarının en pâkini; İnsanî yaratılışların en şereflisi, imanî hakikatların toplanma mahalli, iyilik ve ihsan tecellilerinin Tur’u (tur dağı), Rahmanî sırların indiği yer, ilâhi memleketin civanı (güzeli), peygamberler zincirinin bağı, cevheri, resuller ordusunun başı, kereme mazhar enbiyalar kervanının kumandanı, bütün yaratılanların en efdali, yüce izzet sancağının hamili, en parlak şan ve şeref dizginlerinin maliki, ezele ait asırların şahidi, ilk geçmişlerin nurlarını gören, kıdem lisânının tercümanı, ilim, hilm (yumuşaklık, olgunluk) ve hikmetin kaynağı, cüz’i-külli cömertlik denilen cûd sırrının mazharı, ulvî-süflî bütün varlığın gözde insanı, iki âlemin cesedinin ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü ve özü, en yüce ubudiyet ve kulluk mertebelerine eriştiği ittifakla muhakkak olan, en seçkin makamların gerektirdiği ahlâkları taşıyan, halil-i âzam (en büyük dost) ve habib-i ekrem (en sevgili kerim) efendimiz, Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e ve cümle diğer enbiya ve resullere ve Onun Âline ve bütün Ashabına ve mukarreb meleklere, yer ve göklerin sakinlerinden Senin salih kullarına, indir (Allah bizden ve onlardan cümlemizden razı olsun) Zakirler zikrettikçe, gafiller gaflette kaldığı müddetçe, her göz açıp kapamada binler, binler selâmlar eyle. Her salavât hakkı için, bizlere mağfiret ve rahmet eyle, lütufta bulun.

5- Allah’ım! Her şeyin ağacının nurani aslı, her şeyi ihata eden Rahmanî kabzanın parıltısı, insanî cibilliyetin en üstünü, cismanî suretlerin en şereflisi, Rabbanî sırların menbaı, seçkin, gaybi ilimlerin hazineleri, asıl kabza olan özün, asaletin ve parlak güzellik ve yüce rütbenin sahibi, bütün peygamberlerin kendisinin sancağının altına girdiği ki, -Onlar Ondandır, Ondan gelir, Onunla beraberdir, Ona gider ve Onu gösterir- Efendimiz Muhammed’e Âl ve Ashabına yarattığın ve rızıklandırdığın ve öldürdüğün ve dirilttiğin kimseler adedince, öldürdüklerini dirilteceğine kadar salât ve selâm eyle. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.

6- Allah’ım! Sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celâl dairesinin merkezi, cemal feleğinin (yörüngesinin) kutbu olan, lâtif ve ehadiyet tecelligâhı (birliğinin tecellisini gösteren) Muhammed Efendimizin zatına salât eyle. Allah’ım Onun Senin yanındaki sırrı ve Sana olan seyrinin hakkı için, korkumu gider emniyet ver, takılıp düşmemi azalt, üzüntü ve hırsımı bertaraf eyle, lehime ol, beni benden kendine al, bana kendimden geçmeyi, benliğimi boşamayı, yok bilmeyi nasib eyle, beni nefsime meftun ve düşkün eyleme, his ve duygularımı bana perde yapma, bana her gizli sırrı aç. Ey Hay… Ey Kayyum… (3 defa).

7- Allah’ım! En faziletli, en güzel, en değerli, en zahir, en pâk, en ahsen, en iyi, en kerîm, en azîz, en azîm, en şerefli, en yüce, en yüksek, en bereketli, en lâtif salâvatlarınla; en vâfi, en çok, en ziyade, en yüksek, en üstün, en devamlı, selâmını, bir salât ve selâm ve rahmet ve rıza ve af ve mağfiret olarak ihsan eyle. Bunlarda Senin sağanak sağanak yağan cömertlik ve cud ve kerem bulutlarınla uzayıp devam etsin. Yine cûd ve iyilik ve minnetinin nefis, lâtif ve şerefli hediyeleriyle büyüsün ve pâk olsun. Senin ezeliyetine münasip olsun, ardı arkası kesilmesin, Senin ebediyetine layık olsun, ebediyyen devam etsin. Bunların hepsi; Senin abdin ve habibin ve rasûlün Muhammedin üzerine olsun ki; O mahlûkatın en hayırlısıdır, kuvvetli parlak nurdur. Zahir ve kesin burhandır, zad ve zahiresi tükenmez denizdir, her şeyi içine alan nurdur, parlak güzellikdir, kuvvetli, galip gelen celâldir; şanlı, değerli kemaldir. Bu salat; Senin zâtının azametiyle onun Âl ve Ashabının üzerine indirdiğin salat mesabesinde olsun. Öyle bir salavat ve rahmet indir ki, O’nunla günahlarımızı bağışla, gönlümüze itminan ver, kalbimizi temiz ve pâk kıl, ruhlarımızı rahatlat, sırlarımızı kötülüklerden arındır, fikir, hâtıra ve düşüncelerimizi temizle, sırlarımızda var olan bulanıklığı temiz ve saf eyle, hastalığımıza şifa ver, rahmetinle, fethi mübinin nuruyla kalplerimizin kilitlerini aç.

8- Allah’ım, kendisiyle perde yarılıp sırların görüldüğü, nurlar ve feyzler saçılmaya başladığı ve kendisinde hakikatlerin yükseldiği, üzerine Âdem hazretlerinin ilimleri inip mahlûkatı aciz bıraktığı, akıl ve anlayışların onu anlamakta yetersiz kaldığı, bizlerden ne geçmiş ne gelecek kimsenin o ilimleri idrak edemediği Zâta salât eyle, rahmetini indir ki Melekût bahçeleri Onun güzelliğinin çiçekleriyle ne kadar hoş ve çekici, Ceberut ve saltanat havuzları Onun nurlarının feyziyle fışkıran, dolup taşandır. Hiçbir şey yoktur ki, ona bağlı olmasın. Çünkü vasıta olmasaydı istenilen netice olmazdı. Sen Ona öyle bir salavat indir ki; Senin şanına layık ve Ona yaraşır olsun.

Allah’ım! O, Sana delâlet eden en cami’ sırrın, Seni göstermek için, Senin huzurunda, Senin için duran en büyük dellal, en azim tarif levhasıdır.

Allah’ım! Beni Onun nesebi şerifine ilhak eyle, sahip olduğu şerefle beni de şereflendir. Onu bana bildir, Onu bana tanıt, ta ki Onu tanıdıkça; cehalet kaynaklarından kurtulayım, fazilet kaynaklarına susamış ağzımı dayayıp, kana kana içeyim. Beni Onun gittiği yoldan Kendi huzuruna yardımlarınla donatılmış olarak al ve sonra batılın üzerine at ki; bütün varlığımla batılı ezeyim, silip mahf edeyim. Sen beni her şeyde görünen birliğinin alâmeti olan Ehadiyyet denizlerine daldır. Beni her şeyi içine alan Vahdet denizine batır ve gark eyle ki; ancak onunla göreyim, işiteyim, bulayım, hissedeyim, duygulanayım.

Allah’ım! Seni tanıtan en büyük şiarın ve aynan olan Muhammed’i ruhumun hayatı ve Onun ruhunu hakikatimin sırrı ve en birinci hakkı gerçekleştirmekle, bütün dünya ve âlemlerimi Onun hakikatiyle doldur ve her taraftan o hakikatlerle ihata eyle, serfiraz kıl. Ey Evvel, Ey Âhir, Ey Zahir, Ey Bâtın! Kulun Zekeriya (a.s.)nın nidasına cevap verip kabul buyurduğun gibi, benim de niyazımı kabul eyle. Bana Senin uğrunda yardım et, muzaffer eyle. Beni kendi gücünle, rızan dairesinde teyit et. Beni kendine kavuştur, Sana bağla. Aramıza hiç bir şey ve hiç bir kimsenin girmesine fırsat verme. ALLAH… ALLAH… ALLAH…

“Kur’ân’ı” okumayı, ona tabi’ olmayı ve tebliğ etmeyi sana farz kılan, nasip eden şüphesiz ki seni söz verdiği yere geri çevirecektir. Ey Rabbimiz! Kendi tarafından bize bir rahmet ver,  işlerimizde bize yol göster, başarı nasip eyle. İçinde bulunduğumuz vaziyete dair bir ferec ve genişlik ihsan eyle. Allah peygambere rahmet eder, melekleri de Ona dua diler. Ey iman edenler siz de ona teslimiyetle salat ve selâm getirin. Allah’ım Senin salavatların, selâmın, tahiyyatın, rahmetin ve bereketlerin, kulun, peygamberin, habibin, resulün ve ümmî elçin olan Efendimiz Muhammed’e, Âl ve Ashabına olsun. Ona şef (çift) ve vitir (tek) olan varlıklar adedince ve Allah’ın mükemmel ve mübarek kelimeleri adedince selâm eyle.

9- Allah’ım! En faziletli rahmetlerini, en mükemmel tebriklerini ve en güzel selâmetlerini, peygamberliğin başı ve sonu, risâlet semasının güneşi, en parlak nur, en temiz sır, mahşer günü Kevser Havuzunun ve şefaatinin sahibi, melek ve insanların serverlerinin serveri, efendilerinin efendisi, Hakkın, halka karşı hüccet ve delili, peygamberlerin sultanı, asfiyanın burhanı, Âlemlerin Rabbinin habibi, Efendimiz ve sahibimiz olan Hz. Muhammed’e nasib eyle. (Salât ve selâm olsun Onun bütün Âl ve Ashabına).

10- Allah’ım! Kalplerin tıbbı ve devası, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed’e Âl ve Ashabına salât ve selâm indir.

11-Allah’ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma’lum nesneler adedince mükemmel bir salât ve tam bir selâmı Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir.

12- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e onun Âl ve Ashabına, Senin bildiğin nesneler adedince, Senin mülkün var olduğu müddetçe salât ve selâm eyle.

13- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashabına, ezelden ebede kadar ve Senin ilmindeki her şey adedince salât ve selâm eyle.

14- Allah’ım! Kadri büyük, yüce sevgili, ümmî peygamber, Efendimiz Muhammed’e ve onun Âl ve Ashabına, salât ve selâm eyle.

15- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e onun Âl ve Ashabına, Senin rızana nail olma ve onun üzerimizdeki hakkını edâ edebilecek bir salât ve selâm eyle.

Allah’ım! Zâtın nuru, esma ve sıfatların bütün eserlerine akarak yayılan sır olan Efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashabına, Senin ilmindeki var olanlar ve ebediyetinle katlandıkça katlanacak sayılar adedince salât ve selâm eyle.

16- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e onun Âl ve Ashâbına ilk nüzulünden itibaren tâ ahir zamana kadar her Kur’ân okuyanın, okumasıyla hava dalgalarının aynalarında Rahman’ın izniyle temessül eden Kur’an’ın harfleri adedince salât, selâm ve bereketler ihsan eyle. Ey İlâhımız! Bu salavatlardan her birisi mukabil bize mağfiret ve merhamet et, bize lütufta bulun!

17- Allah’ım! Sahibimiz, Efendimiz Ümmî peygamber Muhammed’e onun Âline, Ashabına, hanımlarına, zürriyetine; peygamberlere ve resullere, mukarreb meleklere, evliya ve sâlihine, Kur’an’ın sureleri, âyetleri, harfleri, kelimeleri, manaları, işaretleri, remizleri ve delâletleri adedince; toprağın parçaları, madenleri, bitkileri ve hayvanları adedince; göklerin burçları, yıldızları, hareketleri ve melekleri kadar en faziletli salât, en temiz selâm ve en büyük bereketler ihsan eyle. Ya İlâhımız! Ya Rabbimiz! Ya Halikımız! Affına, keremine ve rahmetine yakışır şekilde bize mağfiret ve merhamet et, bize lütufta bulun.

Ya Rahman! Ya Rahîm! Ya Erhamerrahimin (en üstün merhamet sahibi)! Furkan-ı Kerimin (Kur’an’ın). Habib-i Ekremin hürmetine, esma-i hüsnanın (güzel isimlerinin) hakkı için, ism-i Âzamin hürmetine, beni ve kardeşlerimi nefis ve şeytanın şerrinden, ehl-i dalâlet ve tuğyanın şerrinden muhafaza eyle, bizleri şüphelerden, dalaletten, bid’alardan ve bütün şerlerden koru, ey her şey koruması altında olan! Ey her şeyi en iyi muhafaza eden Hafîz! Ey en hayırlı hıfz ve himaye sahibi! Duamızı kabul eyle. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a.

18- Ey mahlûkatına karşı sonsuz lütufta bulunan! Ey mahlûkatını en iyi bilen! Ey mahlûkatından hakkıyla haberdar olan! Bize lütuf ve yumuşaklıkla muamele eden.

Yâ lâtif, yâ Âlim, yâ Habîr, yâ Vedûd, yâ Vedûd, yâ Vedûd! Ey şanı yüce Arşın Sahibi! Ey bütün mevcudatı maddesiz, mayesiz, örneksiz, meşietiyle yoktan var edip başlatan Mübdi! Ey ilk yarattığı ve her zaman yenilediği, ölmüş çürümüş dağılmış mevcudatı tekrar dirilten iade eden Muîd! Ey dilediğini yapan! Sana, Arşının rükünlerini dolduran Zatının nuru hürmetine, bütün varlıkların üstesinden gelen kudretinin ve her şeyi içine alan, ihata eden rahmetinin hürmetine niyaz ediyoruz. Zira Senden başka ilâh ve hak ma’bud yok.

Ey imdad dileyenlerin imdadı! Bize imdad et, feryadımıza gel!. Rahmetinle yardım et. Senin azabından sana sığınıyoruz. Bizi ateşten koru. Bizi seçkin peygamberin şefaatiyle iyilerle birlikte Cennet’e idhal eyle. Rahmetinle duamızı kabul buyur, ey merhametlilerin merhametlisi olan Erhamürrahimin! Sana hamd olsun, hamd ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

19- Ey Nurların Nuru! Ey gizli inceliği bilen, her şeyde nazik cemal-i sanatı görünen, yumuşak muamele eden Latîf, Ey maddî manevî ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen Settâr! Enbiyanın parıl parıl parlayan kandili, evliyanın aydınlığı, asfiyanın ayı, cin ve insanların güneşi, Şark ve Garp ufuklarının ziyası olan Efendimiz Muhammed’in üzerine rahmet indirmeni ve bizlerin vücudunu irfan semasına yükseltmeni ve kalplerimizi ihsan makamında sabitkadem kılmanı niyaz edip diliyoruz. Duamızı kabul buyur, Sana hamd olsun, hamd ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

20- Allah’ım, hiçbir şeyi yaratmadan nurunu yarattığın, her şeyi nuruyla aydınlattırdığın, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz Muhammed’e geçmiş ve gelecek, gerek mesut ve bahtiyar gerek şaki ve isyankâr olsun bütün mahlûkat adedince rahmet manasındaki sâlat eyle! Öyle bir rahmet ki bütün sayıları aşacak, her sınırı ihata edecek, sonsuz ve nihayetsiz, kesintisiz bitmez tükenmez olsun. Bunun bir mislini de Ona indirdiğin gibi Onun Âl ve Ashabına ve aile efradına indir. Bu Senin rahmetine yakışır, çünkü Sen en üstün merhamet sahibi olan Erhamürrahiminsin.

21- Kendisine! Arş-ı Azamdan ve Rahmân-ı Rahimden hak ile bâtılı birbirinden ayıran Furkan-ı Hakîmin indirildiği, Mi’rac sahibi, Hakkı ve hakikati yanılmadan gören Efendimiz Muhammed’e salât ve selâm olsun. Milyon salât, binlerce selâm sana olsun, ey Allah’ın Resulü!

22- Tevrat, İncil, Zebur ve Zübür denilen başka hak sahifelerin, risaletini müjdelediği… Nübüvvetinden evvel zuhur eden harikulade hallerin, sesleri duyulan haberci cinnîlerin, insanlar arasında evliyanın, beşer içinde kâhinlerin peygamberliğini müjdeyle haber verdiği… Güneş kendisi için durup beklediği… Ay bir işaretiyle ikiye ayrıldığı; Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed’e binlerce salât, binlerce selâm olsun. Sana olsun ey Allah’ın habibi.

23- Davetine uyarak ağaçların yanına geldiği, duâsıyla süratle yağmurun iniverdiği, sıcaktan korumak için bulutun ona gölge yaptığı, bir ölçek yiyeceğinden yüzlerce adamın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa kevser gibi suyun çağladığı, avucunda taş ve toprağın teşbih ettiği, Allah’ın onun için kertenkeleyi, ceylanı, kurdu, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve ağacı konuşturduğu seyyidimiz, efendimiz ve şefaatçimiz olan Hz. Muhammed’e salât ve selâm olsun. Binlerce salât, binlerce selâm sana olsun, ey Allah’ın vahyinin emini.

24- Ezel sabahı anından mahşerin meydana gelmesine kadar Muhammed’in güzel ve gönül çekici varlığına salâvat olsun.

25- Binlerce salât, binlerce selâm üzerine olsun, ey Allah’ın Resulü.

26- Dil kılıcım her dem bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed’in güzel endamına salâvat olsun.

27- Binlerce salât, binlerce selâm üzerine olsun, ey Allah’ın Habibi.

28- Ölünceye kadar üzerime farz-ı ayndır ki; dem be dem, vakit be vakit Muhammed’in gül yüzüne salât getirmek.

29- Binlerce salât, binlerce selâm sana olsun, ey Allah’ın vahyinin emin ve emanetçisi.

30- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e Âl ve Ashabına ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların taneleri adedince salât, selâm ve bereketler indir! Eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulallah,

31- Mevlam! Daim ve ebedî olarak, habibin ve bütün mahlûkatın en hayırlısı Muhammed’e salât ve selâm eyle.

O, sevgili ve Habib ki, her ezici kırıcı dehşet verici korkunç duruma karşı şefaati umulur.

Allah’ım! Her gün ve her saat her an, hava estikçe seçkin olan Mustafa’ya salât indir.

Seçkin Muhammed’e ve onun bütün Âline, yer bitkileri adedince ve esen rüzgârlar sayısınca salât indir.

Sen ona öyle bir salât indir ki, yeri göğü doldursun, sağanak yağan yağmur yüklü bulutlar, çakarak her tarafı aydınlatan şimşekler gibi olsun.

Allah’ın bizzat salât etmesi sana yeter, senin için kâfidir. Onun melekleri de peygambere dua ve istiğfar manasında salât ve selâm ederler.

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: