Dershane adabı

Nur Dershanesi Adabı

1. Dershanedeki Uhuvvet

Dershanedeki uhuvvet ve samimiyet, muhabbeti netice vereceği için evvela dershane ehlinin bu hususa dikkat etmesi ehemmiyetlidir. Hem kendi istifademiz, hem de dışarıdan gelen cemaatin teveccühünün ziyadeleşmesi üstadımızın da ifadesiyle uhuvveti iktiza eder.

“Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat, Vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackarane ittihat gittiği vakit, manevi hayat da gider.

“Sakın, sakın! Şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakarane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile, bize büyük zarar olur…”

2. Dershanedeki ciddiyet

Hal ve hareketler, giyim-kuşam v.s gibi hususlarda ciddiyetin muhafazası için bazı adablar vardır ki, mabeynimizde sıkça tezekkür edilmelidir. Evvela komşularımızın rahatsız edilmemesi göz önünde bulundurularak konuşmalarımıza,  hal ve hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Ayrıca dersanenin mahiyeti iktizasınca, dışarıdan gelen cemaatin devamının sağlanması için hal ve hareketlerimizle birlikte giyim-kuşamımız da çok önemlidir. Bundan dolayı dersane ehli dersane içinde pejmurde bir vaziyette dolaşmamalı, gelenlere samimiyetini ve memnuniyetini ifade edecek şekilde haller sergilemelidir. Aksi takdirde dersanenin mahiyetine zıd hareketler bizi mesul eder.

3. Risale-i Nur Okumanın arttırılması

Dersane-i Nuriyenin tarifinden ve isminden de anlaşıldığı üzere Risale-i Nurlarla meşguliyet bir Nur talebesinin, hususan dersane ehlinin esası olmalıdır. Fakat muzır maniler çoktur. Evvela risalelerdeki Kur’ani ve imani hakikatlarden istifadeye mani, başta nefsimiz ve nefsimizin hoşuna giden şeylerdir; bunlar, dünyevi malayaniyat, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız hevesli meşguliyetler, sıkıntılı hülyalar v.s. sayılabilir.  Bunun için dersanenin kudsiyetinin, alemimizde her daim canlı tutulması da gereklidir.

Tarihçe-i hayatta geçen şu cümleler meselemizi izah eder:

“… bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki, nur talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları, Risale-i Nurdan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için şeytani planlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya safiyetlerinden istifade ederiz diye aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazen da talebe şekline girerek derler, dedirtirler ki: “bu da islamiyete hizmettir; bu da onlarla mücadeledir. Şu malumatı elde edersen, Risale-i nura daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir.” Gibi bir takım kandırışlarla sırf o nur talebelerinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i nura çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Hal-i alem buna şahiddir…”

4. Dersanelerin tertip, düzen ve temizliği

Dershanelerimizin, hem şahsi muvaffakiyetlerimize ve hem de cemaatin istifadesine medar olması hasiyetiyle düzen ve temizliği elbette gayet ehemmiyetlidir. Çünkü tertip, düzen ve temizlik başarıda önemli rol oynar. Karışık ve kirli ortamlar hem dersane ehline menfi tesir eder, hem de dersaneden istifade etmek için gelen cemaatin celbine engel olur. Dersanelerimiz nezih olmalıdır. Hatta dershanelerimiz, manevi teneffüs edilen mekanlardır ki, okunan hakikatlar manen havayı nasıl temizliyorsa öyle de maddi temizlik de aynı manaya kuvvet verir. Böylelikle dershanemiz maddi ve manevi nezahetiyle tam bir medrese mahiyetine bürünür.

5. Dersanelerdeki plan ve programlar

Dersanelerimiz, tabir-i diğerle medereseler, tedrisat mekanlarıdır. Şöyle ki; Bediüzzman’ın “Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir, aklın nuru fünun-u medeniyedir. Bu ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder.” İfadesiyle tedrisatın hangi noktalarda lazım olduğu belirtilmiştir. Bundan dolayı dersanelerimizde elbette plan ve programın lüzumu bariz bir hakikattır. İşte bundandır ki ubudiyetimiz, Kur’an, ilmihal dersleri, Risale-i Nur ile meşguliyetimiz, hatta okul derslerimize çalışmamız belli bir plan ve program dahilinde olmalıdır ki, semere versin. Zira,  “İntizam şedittir, devama sebeptir.” Amenna…

ilgili yazılar : http://www.nurnet.org/dersane-i-nuriye/