İnsanın Bu Dünyaya Gönderilmesinin Gayesi

İnsanın Bu Dünyaya Gönderilmesinin Gayesi, Allah’ı Tanımak, İman  Ve İbadet Etmektir

1- “Bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır ve iz’an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir.  Evet fıtraten daimî bir hayat ve ebedî yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bîçare insana, elbette o hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan iman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemalâtlar, o insana nisbeten aşağıdır. Belki, çoğunun kıymetleri yoktur.” (Şualar:100)

TERAKKİYAT-I MA’NEVİYE İLE SAADET-İ EBEDİYEYE GİRMEK …

… 2- “(Tarikatta, kemalât meratibinde) … Seyr-i sülûk-u kalbî ile ve mücahede-i ruhî ile ve terakkiyat-ı maneviye ile, insan-ı kâmil olmak için çalışmak; yani hakikî mü’min ve tam bir müslüman olmak; yani yalnız sûrî değil, belki hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslâmı kazanmak; yani şu kâinat içinde ve bir cihette kâinat mümessili olarak, doğrudan doğruya kâinatın Hâlık-ı Zülcelaline abd olmak ve muhatab olmak ve dost olmak ve halil olmak ve âyine olmak ve ahsen-i takvimde olduğunu göstermekle, benî-Âdemin melaikeye rüchaniyetini isbat etmek ve şeriatın imanî ve amelî cenahlarıyla makamat-ı âliyede uçmak ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak, belki de o saadete girmektir.” (Mektubat:457)

İNSAN VÜCUDUNDAKİ CİHAZAT, TECELLİYAT-I ESMASININ AKSAMINI TATTIRMAK İÇİNDİR.

3- “İ’LEM: Bilmiş ol ki! Fâtır-ı Hakîm, senin vücudunda terkib ettirdiği şu havas ve hissiyat ve cihazatın gaye-i yegâneleri sana onlarla enva’-ı nimetini ihsas ve tecelliyat-ı esmasının aksamını tattırmak içindir. Binaenaleyh senin hayatının gâyât ve hukuku, onun tecelliyat-ı esmasının âsârını izhar etmen ve onların garâiblerini enzâr-ı mahlukat önünde teşhir etmendir. Senin insaniyetin ise, bu vazifeye olan şuurundur ve İslâmiyetin dahi, bu mazhariyet-i azîmeyi iz’an etmendir.” (BMs:507)

İNSAN HAYATININ KEMALİ, TEMESSÜL EDEN ENVARI SEVMEKTİR

Derleyip nakleden: Abdülkadir HAKTANIR