Etiket arşivi: Kur’an-ı Kerim Ayet

Kur’an’ın kalbi..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

“Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne mâlum? Belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, (daha doğrusu kendilerinizi) karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fâsık damgası yemesi ne fena bir şeydir! Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.”

Hucurat Suresi 11. Ayetin Meali

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Hz. Enes Radiyallahu Anh anlatıyor: Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdu ki:

Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yâ-sîn’dir. Kim bu sureyi okursa, Cenâb-ı Hakk, bu okuması sebebiyle kendisine, Kur’an-ı Kerim’i -Yâ-Sîn hariç- on kere okumuş sevabı verir.

(Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’an 7)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül(mükemmelleşme, olgunlaşma) etmek için gelmiştir.

Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır(Allah’ı tanıma ve bilme) ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 [Sözler’den]

.…….

Cevşen’den ;

12-

Ey gaybları bilen,
Ey günahları bağışlayan,
Ey ayıpları örten,
Ey sıkıntıları kaldıran,
Ey kalpleri değiştiren,
Ey kalpleri süsleyen,
Ey kalpleri nurlandıran,
Ey kalplerin tabibi,
Ey kalplerin sevgilisi,
Ey kalplerin dostu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

İnsanlar bugün iki grup halinde sabaha erdiler!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da, içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu? Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz, Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca te’minat da aldılar?” [Nisa Suresi 4,20-21]

Hz. Ömer (r.a) halife iken evlenmeyi kolaylaştırmak için mehir mikdarına üst sınır koymak isteyince, mescidin arka tarafından bir hanım da bu âyeti okuyarak: “Ya Emire’l-müminîn! Allah’ın verdiği imkânı almak doğru olur mu?” deyince Hz. Ömer derhal inceliğin farkına varmış, cemaatin huzurunda o hanımın haklı olduğunu kabul etmiştir.

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

İbnu Abbas Radiyallahu Anh anlatıyor: Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem zamanında halk yağmura kavuştu. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem):

“İnsanlar bugün iki grup halinde sabaha erdiler, bir grubu kafir, bir grubu da mü’mindir.” dedi. Ve şöyle açıkladı:

“Bazıları: ‘Bu yağmur ALLAH’ın bir rahmetidir.’ derken, diğer bazısı: ‘Falan falan yıldızın uğuru doğru çıktı.’ dedi.” Bunun üzerine şu ayet nazil oldu:

Hayır (hakikatler kafirlerin dedikleri gibi değildir). İşte yıldızların düştüğü yerlere and ediyorum ki, hakikaten bu, eğer bilirseniz büyük bir anddır. Muhakkak o, elbette çok şerefli bir Kur’an’dır, ki siyanet edilmiş bir kitapta (yazılı)dır. Ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. O Âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu kelamı mı hor görücülersiniz. Rızkınıza(şükür edeceğinize) siz behemehal tekzibe mi kalkışırsınız?

[(Vakı´a, 56/75-82); (Müslim, İman 127)]

.…….

Risale-i Nur’dan;

İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır. Küfür, insanı gayet âciz bir canavar hayvan eder.

[Sözler’den]

.…….

Cevşen’den ;

11-

Ey sıkıntım anında hazırlığım
Ey musibetim anında ümidim
Ey yalnızlığım anında arkadaşım
Ey gurbetliğimde dostum
Ey nimetlendiğim anda sahibim,
Ey kederim anında ferahlatıcım
Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,
Ey zor durumumda sığınağım,
Ey korkum anında yardımcım,
Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Kulaklar, gözler ve gönüller..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Hâlbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

{Mü’minun Suresi 23:78}

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Ebu Hureyre Radiyallahu Anh anlatıyor:

“Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine ALLAH’tan başka ne dost ne de yardımcı bulur.” (Nisa, 4/123) mealindeki ayet nazil olduğu zaman, Müslümanları çok ciddi bir kedere sevketti.

Bunun üzerine Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle tavsiye etti:

“Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü’mine musibet nev’inden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş farketmez.”

(Müslim, Birr)

.…….

Risale-i Nur’dan;

İnsan, nur-u iman(iman nuruyla) ile âlâ-yı illiyyîne(en yüksek mertebe) çıkar, Cennete lâyık bir kıymet alır.

Ve zulmet-i küfür (küfür karanlığıyla)ile esfel-i sâfilîne(en aşağı mertebeye) düşer, Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer.

[Sözler’den]

.…….

Cevşen’den ;

10-

Ey bütün sanatların sanatkârı

Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı
Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
Ey bütün sahip olunanların sahibi
Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Dindarlık derecenizi siz mi Allah’a bildireceksiniz?

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: “Dindarlık derecenizi siz mi Allah’a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah herşeyi hakkıyla bilir.

[Hucurat 49,16]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular:

Her şeyin bir şerefesi vardır. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir: Ayetü’l-Kürsî.

 (Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’an 2)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.

[Sözler’den]

.…….

Cevşen’den ;

9-

Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî
Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
Ey kullarına şefaat eden Şâfî
Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî
Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

İşittiği zaman memnun kalan kimse zarar görür!..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı, aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın, giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.

 [Nisa Suresi 4,5]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Urs İbnu Amire el-Kindi (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

-Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahit olan bunu takbih ederse (kötü olduğunun teyid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur.

O kötülüğe şahit olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahit olmuş gibi manen zarar görür.-

(Ebu Davud, Melahim 17)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Senin işin Onun sofra-i ihsanından yiyip içmekle şükretmektir.

Şükürde bir zahmet yoktur. Bilâkis, nimetin lezzetini arttırır.

[Lem’a’lar]

.…….

Cevşen’den ;

8-

Ey hamd ve senâ sahibi
Ey şeref ve yücelik sahibi
Ey iftihar ve güzellik sahibi
Ey ahd ve vefâ sahibi
Ey af ve rızâ sahibi
Ey iyilik ve bağış sahibi
Ey kesin söz ve hüküm sahibi
Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
Ey cömertlik ve nimetler sahibi
Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 www.NurNet.Org