Etiket arşivi: #saidnursi

Anarşi Sebep ve Çareleri – 1

Anarşi, “Başıboşluk. Din ve nizam tanımamak. Din ve nizam düşmanlığı. Birden başıboş kalmak. Başta hükümet olmamak. Hükümetinin otoritesi kalmamış olan bir milletin durumu.” (1) anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.

Bu konu ile ilgili kendi şahsi fikirlerimizi beyan yerine Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerinden Mustafa Sungur Ağabey’in “10 Nisan – 18 Temmuz 1978 tarihleri arasında tefrika” (2) halinde yayınlanan ve sonra da kitap haline getirilen “Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri” kitabından iktibaslar halinde bir derleme serisi yapmayı düşündük.

“Kitap içinde atıflarda bulunulan Risale-i Nur Külliyatı’na ait eserlerin muhtelif baskıları bulunduğundan, verilen sayfa numaraları” (3) o zaman yapılan baskılara göre verilmiştir. “Diğer baskılarda sayfa numaralarında değişiklikler görülebilir.” (4)
Serimizi Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin ve Mustafa Sungur Ağabey’imizin ruhlarına bir Fatiha’ya vesile olması temennisiyle kaleme alıyoruz.

Metin içinde bazı yerlerde köşeli parantez içinde ek notlar tarafımıza aittir. « » işaretleri içindeki ifadeler direkt alıntılardır. Yazılardan iktibas suretiyle alıntı yapılmıştır. Yazıların tamamı alınmamıştır. Bilginize.

SEBEPLER
«32 SENE ÖNCEKİ BİR MEKTUP
[1978 yılında bu kitap yayınlandığı için 32 sene öncesi 1946 olmaktadır.]
Bazı dostlar hatırlattılar: Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin bugünkü hadiseler hakkında fikir ve beyanatı, mütalaaları yok mu ki?.. Neden yazmıyorsunuz? Anarşi yalnız Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en mühim meselesi oldu. Devletin bekası, milletin var veya yok oluşu gibi çok nazik bir devrede bulunuyoruz.

Bu ikazlar karşısında merhum muazzez Üstad’ın beyanlarından, haykırışlarından bazılarını derleyerek bütün vatanperverlerin, milliyetperverlerin ve hamiyetperverlerin nazar-ı dikkatlerine takdim etmeyi düşündük. Bu takdimin ötesinde derin mütalaa ve izahları, bütün akl-ı selim sahibi muharrirlere, vatanseverlere havale ediyoruz.
“Siz dünyevî çok diplomatları her zaman dinliyorsunuz; bir parça da âhiret hesabına konuşan, benim gibi kabir kapısında vatandaşların haline ağlayan bir bîçareyi dinlemek lâzımdır.” diye ta 1946’larda millet ve vatanı tehdid eden tehlikelere parmak basarak zamanın selâhiyetli mercilerini ikaz eden ve bu beyanları sebebiyle gadre uğrayan bir vatanperverin ağlamalarını şimdi hadiseler söylüyor, memleketler, beldeler dile getiriyor.

Artık şahsi nüfuz temini iddialarına da yer ve zaman kalmadı. Dünyadan çekileli 20 seneye yaklaşan bir zatın 32 sene önce yazdığı şu mektupta, ileriyi gören bir âlimin vatanı ve milleti için duyduğu endişe ve ızdıraptan başka ne bulunabilir?
Bakın, “Eski Dahiliye Vekili, şimdi parti kâtib-i umumisi Hilmi Bey” hitabıyla 1946 yılında Halk Partisi Genel Sekreteri Hilmi Uran’a gönderdiği mektubunda Bediüzzaman Said Nursî ne diyor:
“Bin seneden beri âlem-i İslâmiyet’i kahramanlığı ile memnun eden ve vahdet-i İslâmiyeyi muhafaza eden ve âlem-i beşeriyetin küfr-ü mutlaktan ve dalaletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti ve Türkleşmiş olanların din kardeşleri; eğer şimdi, eski zaman gibi kahramancasına Kur’an’a ve hakaik-i imana sahip çıkmazsanız ve doğrudan doğruya hakaik-i Kur’aniye ve imaniyeyi tervice çalışmazsanız, size kat’iyen haber veriyorum ve kat’î hüccetlerle ispat ederim ki âlem-i İslâm’ın muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine bir adâvet ve şimdi âlem-i İslâm’ı mahva çalışan küfr-ü mutlak altındaki anarşiliğe mağlup olup âlem-i İslâm’ın kalesi ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasına ve şark-ı şimalîden çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet vereceksiniz.”

Bediüzzaman Hazretleri, tehlikeye parmak bastıktan sonra çıkış yolunu da gösteriyor. Mektubuna devamla diyor ki:
“Evet, hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet, Kur’an kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa küfr-ü mutlakı, istibdad-ı mutlakı, sefahet-i mutlakı ve ehl-i namusun servetini serserilere ibahe etmesini âlet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı durduracak ancak İslâmiyet hakikatiyle mezcolmuş, ittihat etmiş ve bütün mazideki şerefini İslâmiyet’te bulmuş olan bu milletteki din kuvveti ve iman bütünlüğüdür.

Evet, bu milletin hamiyetperverleri, milliyetperverleri, her şeyden evvel bu mümtezic, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-i Kur’aniye yi terbiye-i medeniye yerine ikame etmek ve düstur-u hareket yapmakla o cereyanı durdurur inşâallah!”» (5)

«Üstad “Batılılaşsın, Avrupalı gibi olsun“ düşüncesiyle İslâm’dan uzaklaştırılmaya çalışılan gençliğin Avrupa solcusu, komünisti gibi olmayacağını, kelimenin tam manâsıyla anarşist halini alacağını bildiriyor. Bu hakikati Hazreti Üstad daha evvel de beyan etmişti. Risale-i Nur Külliyatının ilk telif yılları olan 1926’larda şunları yazıyordu:
“Dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın! Eğer böyle ahmakane körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı içtimaiyede bir semm-i kàtil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan hayat-ı içtimaiyeye zehir olur.” (6)

Onun için Üstad, “Bir Müslüman ecnebilerle kıyas edilemez” diyor. Allah korusun, bozulduğu takdirde çok daha fena, yıkıcı ve tahripçi olacağını bildiriyor. Hilmi Uran’a yazdığı mektubu okumaya devam edelim:
“Sâlisen: Size karşı elbette çok cihetlerde dâhilî ve haricî muarızlar var. Eğer bu muarızlarınız hakaik-i imaniye namına çıksaydı birden sizi mağlup ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksanı, bin seneden beri an’ane-i İslâmiye ile ruh ve kalp ile bağlanmış. Zahiren muhalif-i fıtratındaki emre, itaat cihetiyle serfürû etse de kalben bağlanmaz.

Hem bir Müslüman, başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıt altında kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüccetleri, çok misalleri var. Kısa kesip sizin zekâvetinize havale ediyorum.
Bu asrın Kur’an’a şiddet-i ihtiyacını hissetmekte İsveç, Norveç, Finlandiya’dan geri kalmamak size elzemdir. (1) […]” (7)

(1) Bediüzzaman Hazretleri’nin bu mektubu yazdığı yıllarda, bazı Avrupa ülkelerinde Kur’an’a karşı bir alaka belirmişti. Finlandiya’da Kur’an-ı Kerim’in Fince meali neşredilmiş: İsveç, Norveç ve Danimarka’da Kur’an üzerinde araştırma yapan âlimler, cemiyetlerindeki ahlaki çöküntüyü, ancak Kur’an’ın getirdiği hakikatlerin önleyebileceği neticesine varmışlardı.» (8)

«MAKES BULAMAYAN İKAZLAR
Bediüzzaman Hazretleri, son senelerde vatanı sarsan tehlikeleri, yıllar önce daha bu tehlikelerin tohumları atılırken görmüş ve tehlikeyi önlemek için bütün azm ve iradesi ile çalışmıştır. O zamanki devlet selahiyetleri, Bediüzzaman’ın bu gayretlerine kulak vermek şöyle dursun, hakiki tehlikeyi bir yana bırakarak güya Bediüzzaman Hazretlerini bir tehlike olarak görmüşler ve onu susturmak için akla gelmedik tertiplere, eza ve cefalara müracaat etmişlerdir. Üstad Hazretleri’nin bir müdafaasından aldığım şu cümle, bu durumu ortaya koymaktadır:
“Hem beklerdim ki: Vatanımızda anarşiliğe inkılab eden komünist tehlikesine karşı Nurların hizmeti ne derecededir ve bu mübarek vatan bu dehşetli seyelandan nasıl muhafaza edilecek?” gibi dağ misillü meselelerin sorulmasının lüzumu varken, sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan ve hiçbir medar-ı mes’uliyet olmayan cüz’î ve şahsî ve garazkârların iftiralarıyla habbe, kubbeler yapılmış meseleler için bu ağır şerait altında hiç ömrümde çekmediğim bir perişaniyetime sebebiyet verildi.” (9)
Zamanın idarecileri için memleketin geleceğini kaplayan tehlikeler bir endişe mevzuu teşkil etmiyordu. Komünizm ve anarşi gibi devleti temellerinden sarsacak bir tehlike üzerin de durmak ihtiyacını hissetmeyenler, Üstad Hazretlerinin şahsıyla uğraşmayı kendilerine âdeta vazife edinmişlerdi. Gerçi bu gayretler, Üstad Hazretlerini susturamadı, milletimizin ona olan teveccühünü kıramadı. Fakat bu arada atı alan anarşi de hayli mesafe kat etti..» (10)

«Evet, “milleti medenileştireceğiz, terakki edeceğiz” diye düşülen en büyük hata, bu milleti dininden uzaklaştırarak dün yaya sevk etmeye çalışmakla olmuştur. Sanki din, bu milletin ilerlemesine mani imiş, sanki dinine bağlı vatandaşın dünya ile uğraşması mümkün değilmiş, gibi, maddi terakkinin bir şartı, maneviyattan uzaklaşmak şeklinde telâkki edilmiştir. Netice de arzu edilen şey gerçekleşmediği gibi, memleketin emniyet ve asayişi de tehlikeye düşürülmüştür.

Bediüzzaman’ın bu husustaki teşhisinin de en büyük şahidi, bu satırların yazılışından bu yana geçen yarım asrin hadiseleridir.
Bediüzzaman Hazretleri, fen, sanat ve terakkiyata ait meselelerde Avrupa’nın taklit edilmesine karşı değildir. Onun muhalefet ettiği şey, fenni ve sanatı bırakıp da sefahet ve batıl fikirlerde Avrupa mukallitliğine saplanmaktan ibarettir. Bu hususta Bediüzzaman, “Kesb-i medeniyette Japonlara iktida lâzımdır” der ve kendi milli geleneklerinden fedakârlık etmek sizin medeniyetin en üst seviyesine ulaşan Japonlar gibi, bizim de milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etmek suretiyle garbın seviyesine erişmemiz icab ettiğini söyler. Bediüzzaman’a göre fen, sanat ve terakkiyat Avrupa’nın değil, umumun malıdır. O, Avrupa’nın sırf İslâm’dan uzaklaşmak için taklid edilmesine karşı çıkar ve der ki:
“Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklit edenler, ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünkü şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!” (11)» (12)

Devam Edecek.

Abdulkadir Çelebioğlu

Dipnotlar
1-Abdullah Yeğin, Yeni Lügat, Anarşi̇ maddesi
2- Mustafa Sungur, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri, s. 7
3- Mustafa Sungur, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri, s. 7
4- Mustafa Sungur, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri, s. 7
5- Mustafa Sungur, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri, s. 19-21
6- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 112
7- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 214-216
8- Mustafa Sungur, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri, s. 21-23
9- Bediüzzaman Said Nursî, Şualar, s. 318
10- Mustafa Sungur, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri, s. 24-25
11- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 111
12- Mustafa Sungur, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin! Anarşi̇ Sebep ve Çareleri, s. 26-27

#Gençler Bediüzzaman’ı Unutmadılar

Vefatının 53. yılı münasebetiyle Twitter’da #Gençler Bediüzzaman Said Nursi Hz.’lerini unutmadılar…

Dün Akşam #SaidNursi etiketiyle twitter kullanıcılarına Üstad’ı vecize ve güzel sözlerle anan twitter sakinleri, bugünde #ÜstadBediüzzaman etiketiyle Türkiye ve Dünya Gündemine damgayı vurdular…

İşte Twitter’a düşen bazı kareler….

@genclerTT: Etiketimiz #SaidNursi ..Seri tweetler atıp bol bol yapıyoruz.Etiket zor ama başaracağız İnşaallah.

@Hadis_Tweet: Vefatının 53.yılında, ömrünü iman ve Kur’an hizmetine adamış, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz #SaidNursi

@RisaleBahcesi: Milletimin imanını selamette görürsem, cehennem’in alevleri arasında yanmaya razıyım! #SaidNursi

@atomris: “Bu dünya fanidir.En büyük dava, BAKİ OLAN ALEMİ kazanmaktır. İnsanın i’tikadı SAĞLAM olmazsa, davayı kaybeder!” der.. Dava Adamı #SaidNursi

‏@FatihYagciResmi: Bir gün gelecek, #buülke #SaidNursi gibi zatlarla iftihar edecek, edepsiz ve İslam ahlakından uzak heriflerle değil

@melihunver: Evet Üstadım #SaidNursi,ektiğin tohumlar çiçekler açmaya başladı.Bu millet imansız gitmesin diye acele edip kışta gelmiştin ya ne iyi ettin

@saitozan: Vefatının 53. yılında Üstad Bediüzzaman #SaidNursi’yi rahmetle anıyorum… Allah rahmet eylesin, bizleride şefaatine nail eylesin… Amin…

@risalenot: #SaidNursi; “Ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim!” diyen bir İslam Kahramanı, Dava Adamı, Gönüllerin Sultanı…

@rnktr: “Risâle-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir.” #SaidNursi

@risalenot: #ÜstadBediüzzaman bizlere akıl ile Allah’ın varlığını ve birliğini ispat etmiş, imanımızı taklitten gerçek iman olan tahkike çıkarmıştır.

@rnktr: #ÜstadBediüzzaman; “Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve imandır.” #rnk

@ecktr: #ÜstadBediüzzaman tabelası 2955 tweet ile 5. sıradan 10.55’te TT’ye girdi. @genclerTT

@cyhnylmz1903: #ÜstadBediüzzaman tefekkür etmeyi öğrettiğin için teşekkür ederim.

@ikinci_sayfa: #ÜstadBediüzzaman #SaidNursi’nin ESERİ RİSALE-İ NUR:Emsalsiz bir tarzda muannîd filozofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

@ugurakkafa: Adam gibi Adam #ÜstadBediüzzaman

@Mustafa_Ulusoy: #ÜstadBediüzzaman Bir misafir gibi yaşadı hayatı, bir hatıra gibi.

@Bediuzzaman_: Cemiyetin îmânı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyamı fedâ ettim; helâl olsun. #ÜstadBediüzzaman

@sozler_kosku: Bir çağı aydınlatan, sonraki çağa ışık tutan adam #ÜstadBediüzzaman

@OsmanYeken: #ÜstadBediüzzaman zamanın sesi; söylenmesi gerekenleri söyledi, çileyi çekti, mükafatı görmeden de çekip gitti; bir yad-ı cemil oldu!

@Zeberhuni: #ÜstadBediüzzaman “..dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve geniş olan iman…”

www.nurnet.org

Türk medyasında sansasyon..

23 Mart twitter da gerçekleşen etkinlik dünya basınında da yer aldı.

Rusya’da islami yayınlar yapan www.golosislama.ru sitesi “Türk medyasında sansasyon: #SaidNursi ve #Atatürk twit yarışması gerçekleşti” başlığıyla ziyaretçilerine duyurdu.

Haberinde Said Nursi’den “meşhur Türk alimi Said Nursi” olarak bahseden site, “vefatının 52 yıldönümünde Twitter Türk kullanıcıları bu tarihi herkese duyurmaya gayretinde bulundular.” diye devam etti.

Haberin devamında Atatürk tagine değinen site şu yorumda bulundu: “Onlar müslümanlara ve Said Nursi’ye karşı hakaret dolu mesajlar gönderseler de, müslümanlar kendilerini bu provokasyona kaptırmadan Kur’an ayetleriyle, hadislerle ve Said Nursi’nin imana, şefkate, güzelliğe ve ihlasa dair sözleriyle cevap verdiler.

İşte haberin tamamı:

Türk medyasında sansasyon:

#SaidNursi vs #Ataturk twit yarışmaşı gerçekleşti

Türk medyasının haberine göre, dün 23 mart tarihinde meşhur Türk alimi Said Nursi’nin vefatının 52 yıldönümünde Twitter Türk kullanıcıları bu tarihi herkese duyurmaya gayretinde bulundular. Kısa zamanda #SaidNursi hashtag’i Dünya TT’si oldu.

Bu kampanya’yı Said Nursi okurları başlattılar. Cuma günü genellikle ‘Hayırlı Cumalar’ hashtag’i birinci sıralara girdiği için, bu kampanya Cuma namazından sonra başladı. Kısa zamanda #SaidNursi hashtag’i Türkiye TT’si oldu ve 17 saat süresinde TT’nin zirvesinde #SaidNursi vardı. Twit mesajları her birkaç saniyede dünyanın dört bucağından geliyordu.

Bu kampanya’ya Kemalistler (#Ataturk) de katıldı. Onlar müslümanlara ve Said Nursi’ye karşı hakaret dolu mesajlar gönderseler de, müslümanlar kendilerini bu provokasyona kaptırmadan Kur’an ayetleriyle, hadislerle ve Said Nursi’nin imana, şefkate, güzelliğe ve ihlasa dair sözleriyle cevap verdiler. Bazı Türk medyasına göre, Türk sosyal medyasında böyle eşi benzeri olmayan çok ilginç bir yarış ilk defa gerçekleşti.

#Ataturk hashtag’i gün boyunca 2 sırada kalırken #SaidNursi hashtag’ine yetişemedi. Birkaç zaman süresinde dünya çapında #SaidNursi 4. sırada TT oldu.

Bu hadise Türk medyasında şimdi konuşuluyor.

Bazı Türk Twitter kullanıcıları böyle bir yorum yaptılar:

#SaidNursi ile #Ataturk’ü birbirine karşı koymak manasızdır, çünki birincisi büyük İslam alimi ise, ikincisi büyük hükümet adamıydı.

Haberin orjinali için www.golosislama.ru

Vefat Yıldönümünde #SaidNursi’yi Twitter’da TT yaptık

Geçtiğimiz hafta içinde Üstadı Twitter’da TT yapabilir miyiz, düşüncesiyle yola çıktıktan sonra Bidap’a (Bilişim ve Dayanışma Platformu) danıştık, onlarda tabi yaparız inşallah deyince ve ekibinin bize vermiş oldukları desteği görünce NurNet sitemizde Twitter ile ilgili ilk haberi düştük… Akabinde birçok web sitesi, facebook sayfaları ve twitter kullanıcıları ve sözlükler vasıtasıyla kamuoyuna haber duyurulmuş oldu.

Cuma akşamı olarak belirtilen Perşembe gecesi 12’den sonra #SaidNursi etiketli twitler atılmaya başlandı. Gece 1 gibi Twitter da TT’ler arasında yerimizi almıştık 3-4 arası TT’lerin başına geçip en çok konuşulan #SaidNursi olmuştu, gece 23’te Twitter’ın gündemi değişinceye kadar TT kaldık ve bu zaman zarfında 17 saat TT’nin zirvesinde #SaidNursi vardı.

Cuma Namazından önce ise Dünya çapında #SaidNursi TT yani WTT oldu, yalnız bu 5 dakika civarı sürdü.

Bizim amacımız farklı bir alanda Üstadın vefat yıldönümü sebebiyle ismini, düşüncelerini, fikirlerini bir şekilde insanlara duyurmaktı ve internet alanında yaygın olarak insanları en hızlı ulaşabileceğimiz alan Twitter’dı.

Sabah vakitlerinde #SaidNursi etiketini gören bir kısım kişiler hiç beklemediğimiz halde #Ataturk etiketi ile paylaşıma başladılar, üzülerek şunu belirtmek isteriz ki, hiçbir insanın ağzına yakışmayacak derecede hakaretlere maruz kaldık ama bizim hareketimiz müsbet hareketti, kavgaya, gürültüye, kışkırtmaya gelmek istemiyorduk, Üstadımızdan bu dersi almıştık. Taşkınlık yapanlara karşı herhangi bir şekilde sözlü sataşmada bulunulmaması gerektiğini attığımız tweetlerde defalarca dile getirdik.

Bu sefer konu medyaya yansıdı, internet haber siteleri değişik değişik manşet atmaya başladılar, kimisi hiç tasvip etmediğimiz manşetler olsa da. İşte o manşetlerden bazı örnekler.

Bediüzzaman vefatının yıl dönümünde zirvede (Samanyolu Haber)

Said Nursi ölüm yıldönümünde Twitter’ın zirvesinde! (Medya Faresi)

Ve Said Nursi, Twitter’da TT oldu! (Moral Haber)

Said Nursi Twitter’da TT oldu! (Sentez Haber)

Said Nursi sanal medyada zirveye çıktı (Haber Demeti)

Said Nursi twitter’ın zirvesinde (Star Gazetesi)

Atatürk mü birinci Said Nursi mi? (İnternet Haber)

Twitter’da Atatürk ve Saidi Nursi kapışması! (Gazete Vatan)

Twitter’da müthiş kapışma! (Star Gazetesi)

Pes dedirten Atatürk-Said Nursi kapışması (Rota Haber)

Atatürk – Saidi Nursi kapışması (Gerçek Gündem)

Atatürkçüler, Said Nursi’nin TT olmasını kıskandılar (Haber Yurdum)

Daha birçok haber sitesi haber yaptı, araştırırsanız çok rahat bulabilirsiniz. Bu arada Moral FM’de canlı olarak radyodan #SaidNursi Twitterda TT oldu haberini geçip, dinleyenlerini twitter’a davet etti. Ayrıca Risale Haber ve Risale Ajans başından sonuna kadar meseleyi web sitelerinde fazlasıyla duyurmuşlardır. İHL Sözlük sitesi ise o gün temasını #SaidNursi’yi Twitter’da TT yapalım olarak değiştirmiştir.

Dün #SaidNursi etiketiyle atılan birkaç tweetide ayrıca sizlerle paylaşmak isteriz:

Senai Demirci: #saidnursi ölüm yıldönümüyle anılacak adam değildir; sözleri hâlâ dipdiri; #saidnursi risale sayfalarında capcanlı konuşmaktadır.

Ertuğrul Erkişi: Bencede #saidnursi ye yıldönümü dar gelir.Ufku bütün beşerî sınırları aşmış biri..

Mustafa Ulusoy: #SaidNursi: Büyük Cevşende derlediği dualar en sıkıntılı anlarımda terapistim oldu.

Asım Yıldırım: Çağa ışık tutan adam: #saidnursi Mekanın Cennet olsun Üstadım…

Nihat Doğan: Biz muhabbet fedaileriyiz,husumete vaktimiz yoktur.. #SaidNursi ölümünün 52.yıldönümünde rahmet ile yad ediyoruz

Fethi Çağıl: Merak ediyorum: #SaidNursi’yi ve Risale-i Nur külliyatını eleştirenler, hiç eserlerini okumuşlar mı? Hayatına göz atmışlar mı?

Fatma Gökbulut: #saidnursi şehri terk etmezse’çöp arabasıyla atın’diyen dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik öldüğünde,cesedi bir çöp arabasıyla taşınmıstır.

Uğur Akkafa: HAKARET eden insanlar,onların ebedi hayatlarını kurtarmak için #SaidNursi nin ne kadar mücadele ettiğini görünce Ahirette çok UTANACAKLAR

Hayat Felsefesi: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. #SaidNursi

Prosperty: #saidnursi yi andım, zaten 3-5 tane takipçim vardı, kayboldular. 🙂 sağlık filan olsun.

AgziKulagindaPesimst: #SaidNursi ‘yi taniyanlar yobaz degiller, onu asil tanimayanlar yobazdir…

SyNr: Hangi bir baba,milyonlarla evlâda sahib olmuştur? Hem de nasıl evlâdlar!..Ve hangi bir üstad, bu kadar talebe yetiştirebilmiştir? #SaidNursi

Tan^nur: 25 yaşında tatmadığı dünya zevki kalmamış kemalist gençlik, 84 yıllık ömründe dünya zevki tatmamış adamı anlayamaz. #saidnursi

Son Geçtiğimiz Tweet: Üstad’ın vefat Yıldönümünü #SaidNursi etiketiyle gün boyu TT tutan herkese teşekkürler. Bizi Takip edin, bi dahaki projelerde görüşmek üzere.

NurNet.Org